VODOOPSKRBA

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA


Vodocrpilište Šibice

Vodocrpilište Šibice nalazi se na lijevoj obali Save jugozapadno od Grada Zaprešića, sjeverno od korita rijeke Save.

Zaprešić d.o.o. ima koncesiju za zahvaćanje vode iz vodocrpilišta, a trenutno se zahvaća oko 6 milijuna m3 vode godišnje. Zahvaćena voda koristi se:  


  • cca 75% kolicina za vodoopskrbu Grada Zaprešića i okolnih naselja i opcina, odnosno za distributivno podrucje Zaprešića d.o.o.
  • cca 25% kolicina za vodoopskrbu naselja koje spadaju u podrucje distribucije Zagorskog vodovoda d.o.o..

Do danas je završena izgradnja I etape vodocrpilišta, a ona se sastoji od pet bunara ( B0, B1, B2, B3, B4) sa šest instaliranih crpki  ( dvije kapaciteta 50 l/s i cetiri po 100 l/s ) ukupnog instaliranog kapaciteta cca 500 l/s (stvarni kapacitet crplišta je 450 l/s), dvije trafostanice (TS 79 i TS 251 ), agregatske stanice sa stabilnim agregatom, klor stanice i upravne zgrade veličine 40 m2.


Trenutno se zahvacanje vode obavlja iz pet navedenih bunara i to:

  • Iz bunara B0 u količini od Q = 50 l/s
  • Iz bunara B1, B2, B3 i B4 u količini do Q = 100 l/s

što predstavlja ukupnu moguću količinu zahvaćanja vode od 450 l/s, odnosno 14.2 milijuna m3 godišnje.


Razvojni projekti vodocrpilišta Šibice

Zbog nastalog povećanja potrošnje vode (naročito na području distribucije Zagorskog vodovoda ) obavljani su vodoistražni radovi predmetnog lokaliteta promatrano u širem smislu te je još 1989. godine pokrenuta akcija za izgradnju  konačne faze vodocrpilišta.

Nakon provedenih istražnih radova i izrade studije mogućnosti proširenja vodocrpilišta, obavljeni su geoistražni radovi  ograničeni na prostor izgradnje bunara B5, B6 i B7 (bunari su tada izbušeni i vršena su probna crpljenja ) koji su dali rezutate izdašnosti bunara od 100 l/s.

Navedenim saznanjima predložena je novelacija idejnog rješenja konačne faze vodocrpilišta Šibice koja rezultira zaključkom da će se proširenjem vodocrpilišta za četiri bunara  (B5 – B8) sa izdašnosti od 100 l/s formirati konačna faza vodocrpilišta ukupnog kapaciteta 800 l/s kod zajedničkog rada svih devet bunara.


Kontrola kvalitete vode

Kakvoća i ispravnost vode redovito se dnevno kontrolira uzimanjem uzoraka i njihovim ispitivanjem od strane vlastitog laboratorija te ovlaštenog zavoda za zaštitu zdravlja, sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) kao i Pravilniku o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/13).
Pojedinosti o postupcima kontrole kvalitete vode možete pročitati  ovdje.

Izvješće o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju


Distribucija vode

Trenutno se iz vodocrpilišta Šibice godišnje zahvaca preko 4 milijuna m3 vode koja se putem čeličnog cjevovoda Ø 600 doprema do lokacije vodospreme „ Veliki Vrh“, gdje su za potrebe distribucije vode Zaprešić d.o.o. izgrađena dva vodospremnika  ( V = 2 x 2800 m3 ), kojima se, isto tako, preko magistralnog cjevovoda Veliki Vrh – Gredice,  omogućuje tranzit potrebnih količina za Zagorski vodovod ( godišnje preko 500.000,00 m3   ).

 
vodosprema

Vodoopskrbni sustav Zaprešić d.o.o. je s obzirom na reljef i smjerove distribucije vode podijeljen na pet zona, iako je u pripremi postava novih mjernih mjesta na sustavu u cilju što bolje kontrole i nadzora sustava, a samim time i uspostava većeg broja zona.


Ukupna duljina vodoopskrbne mreže iznosi preko 650 km mreže, a pored već spomenutog vodocrpilišnog kompleksa, izgrađeni su brojni vodovodni objekti kojima se omogućava redovita vodoopskrba:


  • • 5 precrpnih stanica (CS Laduč, CS Pušća , CS Žeinci, CS Ivanec i CS Jablanovec)
  • • 12 vodosprema (VS Veliki Vrh, VS Laduč, VS Sv. Križ, VS Kraj Donji, VS Celine, VS Milić Selo, VS Ivanec, VS Mali Ivanec, VS Pojatno, VS Žeinci, VS Vadina, VS Jablanovec)
  • 11 prekidnih komora
  • 1 hidrobox
vodovodna mreža

Do danas je na distributivnom podrucju Zaprešića d.o.o. izvedeno preko 11.500 prikljucaka sa 15.300 postavljenih vodomjera za preko 18.000 korisnika.

Od 2007. godine u realizaciji je program ugradnje impulsnih vodomjera sa radijskim očitanjem za pojedinacne vodomjere i zgrade do deset stanova, te M-Bus centrale za zgrade preko deset stanova, cime se znatno smanjuje vrijeme potrebno za očitanje vodomjera, a pogreške u ocitanju prakticki se potpuno eliminiraju.

Ovaj sustav takoder nam omogucuje da se period ocitanja skrati (više se ne prakticira tromjesečno očitanje sa korištenjem prosjeka u meduvremenu), vodomjeri se očitavaju svaki mjesec i korisnicima se fakturira tocna potrošnja vode, čime se u znatnoj mjeri smanjuju i reklamacije.


Nadzor i upravljanje vodoopskrbnim sustavom

Nadzor i upravljanje vodoopskrbnog sustava, isto kao i sustava odvodnje, odvija se iz centra telemetrije koji je smješten na vodocrpilištu, i to 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

>telemetrija

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana