Slanje računa putem e-maila

25. siječnja 2013.

Zaprešić d.o.o. od 1.siječnja 2013. godine uvodi mogućnost dostave redovitog mjesečnog računa komunalnih usluga putem e-maila. Svim našim korisnicima – fizičkim osobama omogućeno je da zatraže ovu uslugu putem obrasca Zahtjev za dostavu računa osnovnih komunalnih usluga putem elektronske pošte , te će im ta usluga biti aktivirana za dostavu računa koja slijedi nakon mjeseca u kojem će zahtjev biti podnesen. Takva usluga biti će u primjeni sve dok je korisnik ne opozove putem obrasca Otkaz dostave računa osnovnih komunalnih usluga putem elektronske pošte .

Obrasci Zahtjev i Otkaz usluge trajno će biti dostupni na našoj web stranici u rubrici Savjeti potrošačima .

Fizička osoba - korisnik ove usluge odgovoran je za točnost korisničkih podataka, te je u obavezi dojaviti svaku promjenu, kao i eventualnu promjenu e-mail adrese na koju se dostavljaju računi. U tom slučaju korisnik ispunjava i zahtjev za ukidanje usluge i novi zahtjev za uspostavljanje usluge.

Korisnicima – fizičkim osobama koji će zahtijevati dostavu računa putem e-maila, Zaprešić d.o.o. više neće dostavljati račune putem pošte, odnosno računi u papirnoj formi neće se više dostavljati na kućnu adresu korisnika.

Ova usluga nije omogućena za pravne osobe i obrte koji i nadalje mogu primati ispostavljene račune u pisanoj formi i isključivo dostavom na adresu.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana