OBAVIJEST O PROMJENI CIJENA JAVNE VODOOPSKRBE

31. prosinca 2012.

Povećavaju se naknade za korištenje i zaštitu voda

Od 1. siječnja 2013. godine na snazi su Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 83/2012.) i Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 83/2012.) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na osnovu Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/2009.).

Prema spomenutim Uredbama naknada za korištenje vode koja je sastavni dio cijene vode povećava se sa 0,80 na 1,35 kuna, odnosno za 0,55 kuna po m3 vode, a naknada za zaštitu voda koja je sastavni dio cijene vode povećava se sa 0,90 na 1,35 kuna, odnosno za 0,45 kuna po m3.

Sukladno povećanju naknade za korištenje vode i naknade za zaštitu vode, cijena vode povećava se od 1. siječnja ukupno za 1,00 kunu po m3. Na ove naknade ne obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Povećava se naknada za koncesiju

Naknada za koncesiju koja je također sastavni dio cijene vode i sadržana je u osnovnoj cijeni, obračunava se u visini 10% od naknade za korištenje voda, te se povećava sa 0,08 kuna na 0,135 kuna po m3. Od 1. siječnja 2013. godine ovo povećanje naknade za koncesiju utjecati će na povećanje osnovne cijene vode, te će u tom smislu Zaprešić d.o.o. donijeti potrebne odluke. Potrošači će o promjeni osnovne cijene vode zbog povećanja naknade za koncesiju biti obaviješteni po donošenju Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga i dobivanju suglasnosti jedinica lokalne samouprave.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana