Održana 22. sjednica Glavne skupštine

17. lipnja 2010.

17. lipnja 2010. godine održana je 22. sjednica Glavne skupštine na kojoj je Uprava podnijela izvješće o poslovanju za 2009. godinu, a revizorska tvrtka Revipor izvješće o obavljenoj reviziji za 2009. godinu.

Nakon provedene rasprave, te na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština je jednoglasno prihvatila podnesena izvješća i donijela odluku o utvrđivanju financijskih izvješća za 2009. godinu:

  • bilance sa vrijednošću aktive odnosno pasive od 279.009.419 kuna,
  • računa dobiti sa ostvarenim ukupnim prihodom od 65.668.741 kunu, ukupnim rashodima od 65.522.862 kune i dobiti nakon oporezivanja od 71.310 kuna,
  • izvješća o novčanom tijeku,
  • izvješća o promjenama kapitala,
  • bilješki uz financijska izvješća

Ostvarena dobit 2009. godine se po odluci Skupštine raspoređuje u zadržanu dobit.

Osim rasprave i usvajanja godišnjeg izvješća za 2009. godinu, Skupština je razmatrala i usvojila informaciju Uprave o rezultatima poslovanja za period siječanj-travanj 2010. godine, te donijela na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora odluku o povećanju cijene vode koju Zaprešić d.o.o. sa vodocrpilišta Šibice isporučuje Zagorskom vodovodu d.o.o.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana