U pripremi novi cjenik vodnih usluga

21. ožujka 2011.

Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/2009) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010), a koju je na prijedlog Vijeća za vodne usluge donijela Vlada Republike Hrvatske, Zaprešić d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga u obavezi je cijenu vodnih usluga uskladiti s navedenom Uredbom do 7.travnja 2011. godine.

Prema spomenutoj Uredbi cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina, te troškova isporuke vodnih usluga koji su Uredbom specificirani, a najniža, tako utvrđena cijena (NOC) sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela koji u formiranju ukupne cijene vodne usluge imaju različiti tretman – fiksni dio cijene pokriva troškove koji ne ovise o količini isporučene vodne usluge, dok varijabilni dio cijene ovisi o količini isporučene vodne usluge.

Zaprešić d.o.o. je u skladu s propisanom metodologijom formirao nove cijene vodnih usluga, te je nove cijene prije donošenja odluke o cijenama uputio jedinicama lokalne samouprave na davanje prethodne suglasnosti.

Pri formiranju prijedloga cjenika vodnih usluga na osnovu Uredbom propisanih elemenata, Zaprešić d.o.o. vodio je računa o mogućem utjecaju korekcije cijena vodnih usluga na različite kategorije korisnika, prvenstveno negativnom utjecaju na korisnike u stambenim prostorima odnosno stambenimobjektima (domaćinstva), pa je zbog primjene fiksnog dijela cijene vodne usluge istovremeno smanjio varijabilni dio cijene vodne usluge za tu kategoriju. Naime, provedene analize su pokazale da je na vodoopskrbnom području Zaprešića d.o.o. prosječna potrošnja vode po članu domaćinstva između 4 i 5 m3 mjesečno, odnosno po domaćinstvu prosječno 17 m3 mjesečno, dok je količina odvodnje oko 14 m3 mjesečno. Uvažavajući te podatke, predložene nove cijene vodnih usluga neće promijeniti mjesečni iznos računa vodnih usluga za korisnike stambenih prostora koji imaju potrošnju vode oko 17 m3, odnosno odvodnju od oko 14 m3 mjesečno.

Zbog uvođenja obaveznog fiksnog dijela cijene, naravno da će doći do veće ukupne cijene vodne usluge za korisnike s niskom količinskom potrošnjom (ispod prosječne), jer taj dio ne ovisi o tome koliko tko vode troši, već se time osigurava održavanje sustava za vodne usluge neovisno o potrošnji, odnosno taj dio obavezni su mjesečno plaćati i oni korisnici koji nemaju potrošnje, a priključeni su na sustav. No istovremeno će doći do niže ukupne cijene vodne usluge za one korisnike koji troše veću količinu od prosječne.

Istovremeno je ocijenjeno da za korisnike vodnih usluga u poslovnim prostorima (gospodarstvo), uvođenje fiksnog dijela cijene uz zadržavanje postojeće cijene vodne usluge neće predstavljati značajno ukupno povećanje, te da s tog naslova neće doći do udara na njihovu ukupnu cijenu proizvoda odnosno usluga, dakle, učinjena je preraspodijela varijabilnog dijela osnovne cijene vodnih usluga u korist korisnika u stambenim prostorima, a koji čine i najveći i socijalno najosjetljiviji dio potrošača.

Korekcija cijena vodnih usluga odnose samo na osnovnu cijenu vodne usluge, dok ostali elementi cijene - naknade za razvoj i naknade za korištenje i zaštitu voda ostaju nepromijenjene. Ne mijenja se niti naknada za koncesiju, no ona u istom dosadašnjem iznosu ulazi u osnovnu cijenu vodne usluge i neće se više posebno iskazivati na računu.

Odluka o cijenama vodnih usluga, a sukladno spomenutoj Uredbi treba sadržavati i cijenu koju će plaćati socijalno ugroženi građani, a koja cijena prema Članku 206. Zakona o vodama ne može biti veća od 60% utvrđene najniže cijene vodne usluge. Također, Odluka o cijenama treba sadržavati odredbu o količini vode nužne za osnovne potrebe domaćinstva. Zaprešić d.o.o. utvrđuje da je ta količina 2 m3 mjesečno po članu domaćinstva, te se na tu količinu može primjenjivati cijena koju će plaćati socijalno ugroženi građani, dok će se na količine iznad osnovnih potreba primjenjivati puna cijena. Socijalno ugrožene građane utvrđivati će svojim aktom jedinice lokalne samouprave, a koje su u obavezi Zaprešiću d.o.o. u tom slučaju pokriti razliku u cijeni za te kategorije građana.

S obzirom na sustav očitanja tijekom cijelog mjeseca (ovisno o područjima), nove cijene primijenile bi se na računima ispostavljenim za mjesec svibanj 2011. godine, jer će računi za mjesec travanj 2011. godine za određena područja sadržavati i jedan dio potrošnje za ožujak 2011. godine.

Novi cjenik vodnih usluga Zaprešić d.o.o. objaviti će na svojim web stranicama odmah po donošenju odluke, te na poleđini računa komunalnih usluga za mjesec travanj 2011. godine.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana