Obavijest Opcine Brdovec i Zaprešica d.o.o.

24.sijecnja 2011.

 

OPĆINA BRDOVEC                                                                                ZAPREŠIĆ d.o.o.
BRDOVEC                                                                                                 ZAPREŠIĆ
TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1                                                             PAVLA LONČARA 2                                                   OBAVIJEST
    
         o obvezi priključenja na odvodnju fekalnih voda i o zabrani ispuštanja
           oborinskih i drenažnih voda u sustav fekalne kanalizacijske mreže

Sukladno odredbi čl. 212. i 213. Zakona o vodama (NN br. 153/09), pozivamo Vas kao vlasnika građevine koja ima mogućnost priključenja na komunalne vodne građevine na izvršenje zakonske obveze priključenja građevine, odnosno druge nekretnine na postojeću komunalnu vodnu građevinu. U slučaju ne postupanja po ovoj obvezi, jedinica lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja vodnih usluga donijeti će rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine.

Odlukom o odvodnji otpadnih voda od 4.5.2006. g. (Glasnik Zagrebačke Županije, 99/06 i 6/08) utvrđeni su uvjeti izvedbe, održavanja i kontrole unutarnje kanalizacije. Tako je odredbom čl. 8. određeno da unutarnja kanalizacija mora biti izvedena i održavana tako da se isključi mogućnost onečišćenja njezine okoline razlijevanjem otpadnih voda, prenošenja zaraznih bolesti i vraćanja kanalskih voda u unutarnju kanalizaciju. Kanali, spojevi i građevine unutarnje kanalizacije moraju biti izvedeni vodonepropusno, a dijelovi kojim se odvode tehnološke otpadne vode moraju biti otporni na kiseline, lužine, agresivne i druge tvari te na temperaturu. Vlasnici građevina dužni su iste podvrći kontroli ispravnosti svakih 5 godina i ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu. Odredbom čl. 15. i 20. iste odluke propisana je obveza priključenja nekretnina na komunalne vodne građevine i prilagodbe unutarnje kanalizacije kada se kanalizacija sagradi na području na kojim do tada nije postojala. Vlasnik nekretnine dužan je zatražiti priključenje na javnu kanalizaciju u skladu sa općinskim propisom o priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Odlukom Općine Brdovec o odvodnji otpadnih voda od 26.01.2006. g predviđena je obveza vlasnika nekretnina na prilagodbu unutarnje kanalizacije i njezino priključenje na javnu kanalizaciju u roku od 6 (šest) mjeseci od dana izgradnje javne kanalizacije i donošenja općinske odluke.  Istom odlukom predviđeno je da se otpadne vode odvode javnom kanalizacijom, razdjelnim sustavom, dok se oborinske i drenažne vode odvode zasebnim kanalima te se izričito zabranjuje ispuštanje oborinskih voda u fekalnu kanalizaciju.
U slučaju ne postupanja u primjerenom roku po prije navedenoj pravnoj regulativi, a radi provedbe navedenih obveza, biti ćemo prisiljeni pokrenuti navedene upravne postupke te se obratiti za pomoć Državnoj vodopravnoj inspekciji koja će putem inspekcijskog nadzora izvršiti nadzor nad primjenom odredbi Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju istog.

Općina Brdovec                                                                                           Zaprešić d.o.o.
Načelnik:                                                                                                      Direktor:
Alen Prelec                                                                                                   Željko Majcen,upr.iur.

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana