ORGANI DRUŠTVA

Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava

Poslove društva vodi Uprava društva koju čini jedan član – direktor društva. Direktora imenuje Skupština društva na mandat od pet godina. 

direktor Željko Majcen

Direktor: Željko Majcen,upr.iur

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem društva i ima sedam članova koje bira Skupština na mandat od pet godina.


Članovi nadzornog odbora:
Drago Bago
predsjednik
Josip Žagmeštar
zamjenik predsjednika
Josip Brajdić
član
Nikša Crljen
član
Petar Kovačević
član
Alan Kos
član
Dane Ćurković
član

 

Skupština

Skupštinu društva sačinjavaju predstavnici vlasnika društva – Grada Zaprešića i općina, a pri donošenju odluka raspolažu glasovima jednakim veličini njihovih vlasničkih udjela.

Predsjednik skupštine je gradonačelnik Grada Zaprešića Željko Turk, dipl.oecc.Vlasnički udjeli

Temeljni kapital društva predstavlja sedam nejednakih temeljnih uloga:


Članovi društva
% u temeljnom kapitalu
Grad Zaprešić
80
Općina Brdovec
12
Općina Pušća
2
Općina Marija Gorica
3
Općina Luka
1,3
Općina Dubravica
1,2
Općina Bistra
0,5

 

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana