GOSPODARENJE OTPADOM

Opći uvjeti isporuke javne usluge sakupljanja, prijevoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Sustav prikupljanja komunalnog otpada zasnovan je na prikupljanju otpada kojeg stanovništvo odlaže u standardne posude veličine kojih se razlikuju ovisno o njihovim potrebama.

Prikupljanje otpada odvija se:

 • redovito – prema tjednom rasporedu za pojedina područja
 • po narudžbi korisnika, uglavnom za potrebe povremenih većih količina otpada

Djelatnost prikupljanja i odvoza kućnog otpada organizirana je na način da u potpunosti pokriva prikupljanje i odvoz otpada sa područja: Zaprešića, Brdovca, Pušće, Dubravice, Luke, Marije Gorice i Bistre.

Od 1. travnja 2010. godine primjenjuje se obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na osnovi volumena posude i broja odvoza.

Specijalno vozilo

Zaprešić d.o.o., kao isporučitelj usluge, na osnovu provedenih analiza koje su pokazale da je količina otpada izražena kroz volumen, a u prijelaznom periodu do uvođenja obračuna na osnovu težine najrealnija, proveo je zakonsku i propisanu proceduru rasprave i usvajanja novog načina obračuna i donošenja cjenika na nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave (Grad Zaprešić i općine), te je osigurao o svom trošku slijedeće:


 • Za individualno stanovanje, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 120 litara po kućanstvu, potrebiti broj posuda zapremnine 120 litara, te posude zapremnine 240 litara za individualna domaćinstva koja izraze potrebu za trajno povećanim volumenom, sa označenim logotipom Zaprešića d.o.o.

 • Za kolektivno stanovanje u stambenim zgradama, a na osnovu prosječnog iskustvenog volumena od 80 litara po kućanstvu, potrebiti broj kontejnera zapremnine 1100 litara, također označenih logotipom Zaprešića d.o.o.

 • Za slučajeve povremene potrebe za dodatnim volumenom, vreće za smeće s logotipom Zaprešića d.o.o.koje će se moći kupiti na blagajni Zaprešića d.o.o., Pavla Lončara 2, te u nekim trgovinama mješovite robe

 • Dovoljan broj specijalnih vozila za odvoz komunalnog otpada koja uz određeni broj potrebitih odvoza tjedno, mogu podići i isprazniti posude i kontejnere s logotipom Zaprešića d.o.o.

Važno je znati:


 • korisnici usluga dužni su posude za komunalni otpad držati čistima, čuvati od oštećenja i otuđivanja
 • potrebno je omogućiti isporučitelju usluge pristup do posuda za komunalni otpad u vremenu od 7 sati ujutro u dane određene rasporedom organiziranog prikupljanja i odvoza otpada
 • otpad koji se nalazi u posudama i vrećama koje nisu označene logom ZAPREŠIĆ d.o.o.  neće se odvoziti
 • zabranjeno je odlaganje elektronike, bijele tehnike i zapaljivih materijala na javne površine ili u   posude predviđene za odvoz kućnog otpada
 • zabranjeno je odlaganje krupnog otpada izvan termina predviđenih za odvoz glomaznog otpada
 • za iznimne potrebe odvoza otpada (renoviranje stambenog prostora, čišćenje okućnica i sl.) korisnicima usluga omogućeno je da naruče kontejnere zapremnine 5 m3 ili 7 m3, prema važećem cjeniku Zaprešić d.o.o.

Odlaganje i sanacija otpada

>Gradsko odlagalište u Zaprešiću koje služi za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada smješteno je u sjevernom dijelu Zaprešića, na površini od 295 818 m2 i kapaciteta 2 500 000 m3. Količina do sada odloženog otpada na odlagalištu iznosi 1 700 000 m3.
Godišnje se na deponiju odloži ukupno 50 m3 komunalnog otpada.

Deponija u Zaprešicu

Odloženi otpad dnevno se prekriva inertnim materijalom koji se potom sabija. Odvojeni su dijelovi deponije namijenjeni za odlaganje auto guma i papira.

Na ulazu u odlagalište nalazi  se čuvarska služba koja kontrolira vrstu i količinu  dopremljenog otpada.

Radno vrijeme Gradske deponije (sve dane u tjednu uključujući subote i nedelje):


 • ljetno vrijeme  7-20 sati
 • zimsko vrijeme 7-17 sati

Urbanističkim planom Grada Zaprešića predviđeno je uređenje sanitarnog odlagališta površine 38,88 ha sa površinom za odlaganje građevinskog i drugog industrijskog otpada, površinom za budući razvoj i nove tehnologije i izgradnja pratećih građevina:


 • kolna vaga
 • portirnica
 • zgrada  za zaposlenike
 • sortirnica komunalnog otpada
 • kompostana
 • reciklažno dvorište
 • garaža za strojeve
 • nadstrešnica za privremeno skladištenja posebnog otpada
 • površina za budući razvoj i nove tehnologije

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana