ODVODNJA

SUSTAV ODVODNJE – POSTOJEĆE STANJE

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. organizira i brine o odvodnji otpadnih voda na području grada Zaprešića i općine Brdovec.

Pored toga, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, vodi brigu  o razvoju odvodnje i na područjima općina Pušća, Marija Gorica, Dubravica i Luka.

Sustav odvodnje otpadnih voda danas se sastoji od 126.800 metara kanala, od čega 52.740 metara mješovitog tipa i 74.060 metara razdjelnog tipa. Od toga u gradu Zaprešiću je 61.900 metara cjevovoda i 8 crpnih stanica, a ostatak od 64.900 metara cjevovoda i 23 crpne stanica su na području Savske doline, kao posebno osjetljivom području zona sanitarne zaštite vodocrpilišta Šibice.

Podaci o priključcima:

  • priključeno cca 27.000 stanovnika
  • izvedeno 3.800 kanalskih priključaka

Količine otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje su sljedeće:
        -   gospodarstvo    cca  220.000 m3 godišnje
        -   gospodarstvo s agresivnim vodama  cca  570.000 m3  godišnje
        -   domaćinstva cca  1.130.000 m3  godišnje

Sve otpadne vode odvode se na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zajarki u Zaprešiću. Ispust  iz CUP-a Zajarki je u recipijent – rijeku Savu, a preljev oborinskih voda je i dalje u rijeku Krapinu.

 

KONTROLA KVALITETE OTPADNE VODE

Kontrola kvalitete otpadnih voda vrši se prema odredbi vodopravne dozvole šest puta godišnje na kišnim preljevima, a uslugu uzorkovanja i analize otpadne vode vrši ovlašteni laboratorij Andrija Štampar iz Zagreba.

 

DISTRIBUCIJA ODVODNJE

Kroz sustav odvodnje otpadnih voda grada Zaprešića godišnje proteče oko 1.900.000 m3 otpadnih voda. Ovaj podatak temelji se na bazi količina prodane vode za piće, uvećano za otpadnu vodu koja u sustav odvodnje ulazi preko postavljenih mjerača protoka u pojedinim industrijskim objektima, a koji  nisu priključeni na vodoopskrbni sustav  grada Zaprešića.

U ovim količinama gospodarstvo sudjeluje s 204.000 m3, gospodarstvo s posebno opterećenoim vodama ( agresivne vode ) s oko 16.000 m3, te gospodarstvo koje ima ugrađene mjerne instrumente za mjerenje protoka s oko 570.000 m3 godišnje.

Ostatak od cca 1.130.000 m3 odnosi se na domaćinstva i njihovu sanitarnu vodu.

Sustav odvodnje na području grada Zaprešića počeo se graditi još 60-tih godina prošlog stoljeća. Ubrzanim razvojem grada i okolnih područja,  povećanjem naseljenosti i prilivom stanovništva nameće se potreba za rekonstrukcijama i dogradnjom sustava odvodnje, a sve u cilju veće protočne moći.
Prelazak na razdjelni sustav odvodnje koji bi vodio samo otpadne vode bez oborina, a što bi i pospiješilo rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 

NADZOR I UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE OTPADNIH VODA

Sustav daljinskog nadzora i upravljanja sustavom odvodnje nadograđen je na vodoopskrbni sustav, a kao takav kontrolira se u centru telemetrije koji se nalazi na vodocrpilištu Šibice.

Sustav radi potpuno automatski, a prema zadanim postavkama koje se mogu mijenjati prema potrebama. U slučaju nepravilnosti u radu crpnih stanica ili mjernih instrumenata sustav daljinskog nadzora i upravljanja sam alarmira, a što ubrzava reakciju i otklon nepravilnosti u radu. Alarmi stižu u centar na vodocrpilište Šibice, a putem SMS poruka osobama zaduženim za pojedine objekte ili vrste kvarova.

Svaki novi objekt koji se izgradi i ulazi u sustav odvodnje otpadnih voda oprema se daljinskim nadzorom i upravljanjem.

 

USLUGE VANJSKIM KORISNICIMA

Radna jedinica odvodnja otpadnih voda vrši usluge vanjskim korisnicima i to:

- pražnjenje sabirnih i septičkih jama te raznih drugih objekata u sustavu odvodnje s odvozom fekalija na odlagalište
- odštopavanje i ispiranje vanjske kanalizacije
- čišćenje uličnih slivnika
- odštopavanje spojnih kanala slivnika

Cijena pražnjenja sabirnih i septičkih jama ovisi o udaljenosti od odlagališta.

Cjenik posebnih komunalnih usluga

Odluka o rabatu za domaćinstva

Popis naselja po zonama pražnjenja sabirnih i septičkih jama


Naručivanje i plaćanje usluga:

Domaćinstva mogu željenu uslugu naručiti telefonom, na e-mail vodovod@komunalno-zapresic.hr ili osobno, za što su potrebni podaci:
- ime i prezime i OIB naručitelja (obično nositelj usluge korištenja vode za piće )
- adresa koroštenja usluge (i adresa stanovanja, ako je različita od adrese korištenja usluge)
- kontakt telefon

Naručiti se može i izravno na blagajni poduzeća, putem pismene narudžbenice i uplate predujma, a za što su, također, potrebni naprijed navedeni podaci.

Pravni subjekti mogu uslugu naručiti putem pisane narudžbenice.

Usluga se plaća po ispostavljenom računu, a temeljem ovjerenog radnog naloga. Plaćanje se vrši u roku 15 dana po dostavi računa ( na računu naveden DVO ).

INFORMACIJE I SAVJETI


Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana