POVJERENSTVO ZA REKLAMACIJE

Na temelju clanka 24. Zakona o zaštiti potrošaca te na temelju clanka 13. Društvenog ugovora trgovackog društva ZAPREŠIC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Društvo), direktor Društva donosi dana 03. svibnja 2011. godine


P R A V I L N I K o radu Povjerenstva za reklamacije potrošaca1.      UVODNE ODREDBE

Clanak 1.

Pravilnikom o radu Povjerenstva za reklamacije potrošaca (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ureduje se unutarnje ustrojstvo, djelokrug, ovlasti i nacin rada Povjerenstva za reklamacije potrošaca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u Društvu.

Clanak 2.

Ovaj Pravilnik posebno ureduje:

 • sastav i imenovanje clanova i zamjenika clanova Povjerenstva,
 • imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva,
 • sjedište Povjerenstva,
 • djelokrug i nacin rada Povjerenstva,
 • javnost rada Povjerenstva,
 • završne odredbe.

 

2.      SASTAV I IMENOVANJE CLANOVA POVJERENSTVA

Clanak 3.

Povjerenstvo se sastoji od pet clanova i pet zamjenika i to:

 • cetiri clana i zamjenika odreduje direktor Društva iz reda zaposlenih radnika Društva,
 • jednog clana i zamjenika predlaže Hrvatska udruga za zaštitu potrošaca.

Clanove i zamjenike Povjerenstva odlukom imenuje direktor Društva.
Zamjenik preuzima obveze i prava clana Povjerenstva u slucaju odsutnosti ili sprijecenosti clana cijim je zamjenikom imenovan.
Mandat clanovima i zamjenicima Povjerenstva traje cetiri godine, a clanovi i zamjenici mogu ponovno biti imenovani za slijedece mandatno razdoblje.

Clan i zamjenik Povjerenstva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na vlastiti zahtjev,
 • opozivom na prijedlog njegovog predlagatelja,
 • prestankom radnog odnosa kod Društva,
 • iz drugog opravdanog razloga (stegovna mjera, kazneno djelo i sl.).

 
3.      IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
          POVJERENSTVA

Clanak 4.

Direktor Društva imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva Odlukom o imenovanju clanova Povjerenstva.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva imenuju se na vrijeme od cetiri godine i mogu ponovno biti imenovani za slijedece mandatno razdoblje.

 

4.      SJEDIŠTE POVJERENSTVA

Clanak 5.

Sjedište Povjerenstva je u Zaprešicu, Ulica Pavla Loncara 2.

 

5.      DJELOKRUG I NACIN RADA POVJERENSTVA

Clanak 6.

Povjerenstvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaca i drugim propisima kojima se ureduje podrucje zaštite potrošaca te propisima kojima se ureduje podrucje djelatnosti Društva.
Povjerenstvo raspravlja i odlucuje o zaprimljenim reklamacijama potrošaca.
Povjerenstvo odlucuje o reklamacijama potrošaca koje se odnose na pružanje usluga iz djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i procišcavanja otpadnih voda te odvoza i deponiranja otpada.
Reklamacije potrošaca podnose se u pisanom obliku.
Ako je reklamacija manjkava, Povjerenstvo ce od podnositelja reklamacije zatražiti uklanjanje nedostataka u roku od 15 dana od dana primitka iste.
O podnesenoj reklamaciji Povjerenstvo treba odluciti u roku od 30 dana od dana primitka reklamacije odnosno od uklanjanja njezinih nedostataka.
Povjerenstvo je dužno odluku na uloženu reklamaciju, uz potpis predsjednika Povjerenstva ili njegovog zamjenika, dostaviti podnositelju reklamacije najkasnije u roku od 15 dana od njezinog donošenja.

Clanak 7.

Po reklamaciji podnositelja Povjerenstvo može:

 • prihvatiti reklamaciju u korist podnositelja,
 • odbiti reklamaciju kao neopravdanu.

Odluke Povjerenstva su konacne.

Clanak 8.

Povjerenstvo radi na sjednicama.
Sjednice Povjerenstva održavaju se jednom mjesecno.
Sjednice saziva predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik u njegovoj odsutnosti.
Poziv za sjednicu, izmedu ostalog, obvezno mora sadržavati: dnevni red, prijedloge odluka te pripadajuci materijal bitan za odlucivanje.
Poziv za sjednicu ostali clanovi Povjerenstva trebaju dobiti najkasnije 3 radna dana prije dana održavanja sjednice.
Predsjednik Povjerenstva može zatražiti od strucnih službi Društva dostavu podataka o cinjenicama bitnim za meritorno odlucivanje Povjerenstva.
Strucne službe Društva dužne su bez odgode dati predsjedniku Povjerenstva pisano ocitovanje na tražene podatke.

Clanak 9.

Sjednica Povjerenstva može se održati ako su nazocni svi clanovi ili njihovi zamjenici.
Prijedlog dnevnog reda sjednice usvaja se na samoj sjednici Povjerenstva nakon cega se prelazi na raspravu o pojedinim tockama dnevnog reda.
O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Povjerenstva i zapisnicar.
Svaki clan Povjerenstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice, koje se unose u zapisnik s tekuce sjednice.
Povjerenstvo odluke donosi vecinom glasova javnim glasovanjem, a svaki clan Povjerenstva ima pravo iznijeti svoje izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
Kada se dnevni red iscrpi, predsjednik Povjerenstva zakljucuje sjednicu.

 

6.      JAVNOST RADA POVJERENSTVA

Clanak 10.

Podnositelju reklamacije dostavlja se obavijest o održavanju sjednice Povjerenstva istovremeno kao i clanovima Povjerenstva.
Podnositelj reklamacije može biti nazocan samo onom dijelu sjednice Povjerenstva na kojem se vodi rasprava i donosi odluka o njegovoj reklamaciji.
Sjednice Povjerenstva su javne osim ako se sjednicu proglasi zatvorenom zbog reklamacije koja je proglašena tajnom sukladno Zakonu o tajnosti podataka.

Clanak 11.

Sjednice Povjerenstva održavaju se radnim danom u radno vrijeme Društva, u prostorijama Društva.
Sjednice Povjerenstva mogu se iznimno održavati i izvan prostorija Društva ako to zahtijeva priroda reklamacije (npr. utvrdivanje cinjenica), u tom slucaju mjesto održavanja sjednice treba biti naznaceno u pozivu za sjednicu.

 

7.      ZAVRŠNE ODREDBE

Clanak 12.

Predstavnik udruge za zaštitu prava potrošaca ima pravo na naknadu za rad u iznosu od 200,00 kn netto po sjednici na kojoj je nazocan.

Clanak 13.

Sva dokumentacija o radu Povjerenstva vodi se zasebno i cuva se u arhivu Društva.

Clanak 14.

Predsjednik Povjerenstva ili njegov zamjenik u suradnji sa clanovima Povjerenstva priprema pisano izvješce o radu Povjerenstva te isto podnosi direktoru Društva tromjesecno, a Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošaca jednom godišnje.

Clanak 15.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti nacin kao i Pravilnik.

Clanak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

 

U Zaprešicu, 03. svibnja 2011. godine

 

                                                                                    Ur. broj: 3122/11

                                                                                    Direktor:

                                                                                    Željko Majcen, uprav. prav.

 

INFORMACIJE I SAVJETI


VIO
Golf restoran

ZAPREŠIĆ d.o.o. 2012   Sva prava pridržana